ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Cookie informations

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL
2020. június 30.-i állapot

 

Bevezető – tájékoztatás célja

Színházunk a jelen adatkezelés tájékoztatóval kívánja Önt arról tájékoztatni arról, hogy a Színház épületében (1062 Budapest, Andrássy út 69.) elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) alkalmaz, továbbá arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelésére milyen célból, jogalap és irányelvek alapján, mennyi ideig és hogyan kerül sor.

Színházunk mindent megtesz azért, hogy az Ön személyes adatait a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően, kizárólag célhoz kötötten, a szükséges mértékig és ideig alatt, valamint biztonságosan és bizalmasan kezelje. Különös hangsúlyt fektetünk a megfelelő tájékoztatásra, amely kötelezettségünknek a jelen szabályzat kihirdetésével teszünk eleget.

 

1. Az adatkezelő, adatfeldolgozók személye, adattovábbítás

1.1. Adatkezelő:

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 69. cégjegyzékszám: 01-09-963653
képviseli: Ellinger Edina ügyvezető igazgató weboldal: budapestbabszinhaz.hu
Telefon:+36 1 321 5200 8.00 és 18.00 óra között Fax: +36 1 461 5822

E-mail: titkarsag@budapestbabszinhaz.hu 1.2. Adatfeldolgozók:

A portaszolgálat működtetése kapcsán az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésekben adatfeldolgozóként az alábbi cég vesz részt:

BLOKKVILL KFT.

székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 44. adószám: 10322758-2-43 cégjegyzékszám: 01-09-065596 képviseli: Siklósi András

telefonos elérhetőség: + 36 30 950 1722 központi E-Mail: blokkvill@blokvill.t-online.hu

1.3. Adattovábbítás:

A kamerarendszer felvételeit Színházunk harmadik fél részére csak jogszabályi felhatalmazás alapján adja ki hivatalos szerveknek, hatóságoknak, mint például, de nem kizárólagosan rendőrség, ügyészség, bíróság, munkavédelmi hatóság, stb. A hivatkozott felvételeket kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében adjuk ki a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerveknek.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített képfelvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzítjük.

2. Kezelt adatok köre, felvételek tárolásának helye, felvételekhez hozzáférő személyek köre

A kamerarendszeren az Ön képmását , illetve mozgását, viselkedését rögzítjük. Színházunk olyan elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést vagy kép rögzítést és tárolást is lehetővé tesz. Rendszerünk hangrögzítésre nem alkalmas.

A kamerarendszer mozgó képet készít, amelyből azonban állókép is készíthető, továbbá fókuszálás segítségével a felvétel egyes elemei kinagyíthatóak.

A gazdasági bejárat portáján van elhelyezve a monitor, ahol az alábbiakban körülírt 8 db kamera képe valós időben látható. Szintén a portán található a központi rögzítő egység is. A portások feladata, hogy a megjelenített kameraképeket folyamatosan figyeljék, és az esetlegesen észrevett gyanús jeleket megfelelő biztonsági intézkedésekkel kezeljék.

A portások kizárólag valós idejű képet látnak, visszanézni nem tudják a korábbi felvételeket. Felvétel visszanézési jogosultsággal csak a főmérnök és a rendszergazda rendelkeznek, akik mindketten az adatkezelő munkavállalói. Visszanézésre csak akkor kerülhet sor, ha alapos gyanú merül fel arra nézve, hogy bármilyen emberi élet, testi épség, illetve üzleti titok sérelem történt, illetve ha bármilyen vagyontárgy, pénz, egyéb érték eltűnt, vagy baleset történt illetve kikorúak védelme teszi ezt szükségessé. A felvételek visszanézését naplózzuk.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Ilyen kérelmet írásban (email vagy levél formájában) lehet benyújtani az adatvédelmi tisztviselőknek (elérhetőségét lásd lejjebb 8.3. pont alatt), aki három munkanapon belül írásban válaszol. Kizárólag a kérelem helyt adásának esetén nézhető meg az adott felvétel.

3. Adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak kezelése a kamerarendszer használatával kapcsolatos adatkezelés során az adatkezelő jogos érdekének érvényesítésén alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

4. Adatkezelés célja

A kamerarendszert azért működtetjük, hogy az emberi élet, testi épség, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem biztosítva legyen, az esetleges jogsértő cselekményeket a tőlünk elvárható módon meg tudjuk előzni, különös tekintettel arra, hogy a Színház közpénzekből finanszírozott kulturális intézmény.

Tekintettel továbbá arra, hogy Színházunk közönsége nagy részt kiskorúakból áll, kiemelt feladatunknak tartjuk a kiskorúak védelmét mind baleset megelőzés, mind bűncselekmény

2

megelőzése miatt. A balesetek megelőzésének fontosságát az a tény igazolja, hogy a Színház színpada és annak kiszolgáló műszaki területe veszélyes üzemnek minősül.

Fenti célokat nemcsak kamerarendszerünkkel, hanem azt kiegészítendő, vagyonőri szolgáltatások megrendelése útján is biztosítjuk. A vagyonőrök személy- és vagyonőri vizsgával rendelkeznek.

5. Adatkezelés időtartama

A központi rögzítő egység a felvételeket 24 órán keresztül rögzíti. A rögzítés időpontja a felvételeken látható.

Az adatkezelés időtartama 72 óra, ezt követően a kamerarendszer automatikusan és véglegesen törli a felvételeket, kivéve, ha arra nézve hatósági vagy bírósági megkeresést kapunk, bűncselekmény, szabválysértés alapos gyanúja merül fel, vagy megkeresését kapunk kívül álló harmadik személytől, aki a felvétel felhasználására vonatkozó jogos érdekét valószínűsíti.

6. Adatkezelés elvei, adatbiztonság

Színházunk munkavállalói megfigyelésre nem alkalmazza a kamerarendszerét, azaz nem figyeli a munkavállalók által végzett tevékenységet, illetve nem célja a munkavállalók viselkedésének befolyásolása. Ettől függetlenül munkavállalók is feltűnhetnek a felvételeken, ezért munkavállalóinkat egy külön adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatjuk a jogszabály által előírt keretekben.

Színházunk kamarerendszerrel kapcsolatos adatkezelése során nem sérti ez emberei méltóságot. Erre hivatkozással nem helyezünk el kamerát olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti, így különösen, de nem kizárólagosan öltözőkben, zuhanyzókban, illemhelyeken, pihenő helyiségekben vagy kifejezetten a munkavállalók munkaközi szünetének töltésére szolgáló egyéb helyiségekben.

Az adatkezelést célhoz kötötten, a szükséges mértékben, érdekmérlegelési teszt alapján, a jelen szabályzatban leírtak betartása mellett végezzük, biztosítva az érdekeltek joggyakorlását és panasztételi lehetőségét.

Kameráink látószöge kizárólag a lenti 7-es pontban körülírt célterületre irányulnak. Nem figyelünk meg közterületet.

Az adatbiztonságot a felvételek készítése és tárolása során a következők szerint biztosítjuk:

 • -  a monitorok és a központi rögzítő egység a gazdasági bejárat portáján találhatóak, amely őrzése 24 órás portaszolgálattal biztosított;

 • -  rögzített felvételekhez csak az arra jogosultak férhetnek hozzá;

 • -  felvételek visszanézését naplózzuk és csak a jelen szabályzatban körülírt esetekben

  tesszük lehetővé;

 • -  a visszanézést lehetővé tevő program csak a rendszerhez hozzárendelten működik,

  felhasználónévvel és jelszóval védve, amelyekkel csak a főmérnök és a rendszergazda

  rendelkeznek;

 • -  a rögzített adatokat csak abban az esetben írjuk ki külön adathordozóra, amennyiben arra

  illetékes hatóságtól, bíróságtól betekintési illetve foglalási kérelmet kapunk.

3

7. Kamerák leírása, az általuk megfigyelt terület

Kamera helyének körülírása

Gazdasági bejárat, művészbejáró, porta előtti tér

Aula

Aula
Aula – ún kis ruhatárnál

Aula Aula Aula

Üzemi területen, festőműhely előtt

Megfigyelt terület (110 fokos látószög)

A kamera az üzemi területre átvezető ajtót és a porta előtti teret figyeli. Az utcára nem lát ki a kamera.
A porta előteréből az üzemi területre (hosszú folyosó) átvezető ajtót figyeli a kamera.

Az Egyetem udvarára nyíló vészkijáratokat figyeli a kamera.
Nézőtér bal oldali lépcsője mellett elhelyezkedő, az üzemi területre átvezető ajtót figyeli a kamera.

A jegypénztárt figyeli a kamera.
A főbejáratot figyeli a kamera.
A közönségforgalmi területet ellátó portát figyeli a kamera.
Az Egyetem udvarára nyíló kijáratot figyeli a kamera.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogérvényesítés, panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

8.1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Önt személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan megilletik a tájékoztatási (hozzáférési), helyesbítési (kiegészítési), törlési, kifogásolási, illetve az adatkezelés korlátozására vagy a hordozhatóságra vonatkozó jogok.

A fenti jogokról és azok gyakorlásáról részletes információt az adatkezelési tájékoztatónk IV. részében talál.

Adatkezelési tájékoztatónkat az alábbi linken olvashatja: https://budapestbabszinhaz.hu/wp- content/uploads/2018/11/Budapest-B%C3%A1bsz%C3%ADnh%C3%A1z- adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-20181026_t%C3%B3l- hat%C3%A1lyos-1.pdf.

8.2. Jogérvényesítés, panaszkezelés

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, bejelentése, problémája van, illetve ha gyakorolni kívánja az Önt megillető jogokat, kérjük, keresse adatvédelmi tisztviselőnket az alábbi elérhetőségeken:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Fekete-Zsila Andrea
adatvédelmi tisztviselő
1062 Budapest Andrássy út 69.
E-mail cím: adatvedelem@budapestbabszinhaz.hu
Telefon: :+36 1 321 5200 munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között

Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy adatvédelmi tárgyú megkeresésével elsősorban írásban (e-mailen vagy postai úton) forduljon hozzánk. Az írásbeli forma mind az Ön, mind a mi érdekeinket szolgálja, mivel a megkeresés ügyintézésének menete így könnyebben bizonyítható,

4

illetve személyazonosságának igazolása is könnyebben megoldható. Ha mégis telefonon kíván minket megkeresni, a fenti telefonszámon azt megteheti.

Kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában. A kérelem megtagadása esetén szintén ugyanezen határidőn belül tájékoztatjuk Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Válaszunkat elsősorban e-mail útján teljesítjük, kivéve, ha Ön megkeresésében jelzi, hogy ezt kifejezetten nem szeretné.

8.3. Jogorvoslati lehetőségek:

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, lehetősége van az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken:

postai cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu,
telefonszám: +36-1-3911400
képviselő: elnök: dr. Péterfalvi Attila

weboldal: www.naih.hu
9. Helyszíni és honlapon történő tájékoztatás kamera rendszerrel kapcsolatos

információkról

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzéseket helyeztünk el, piktogram formájában. Ezek a piktogramok a következő helyeken találhatóak meg: a közönségforgalmi területen a bejáratnál, a jegypénztárnál, a portánál, a ruhatárnál, valamint a művészbejáró portájánál.

Az elektronikus megfigyelő rendszer tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, az adatkezelőről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, a felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó tájékoztatási kérdésekről az Önt érintő információkat a jelen tájékoztatóban foglaltuk össze. A jelen kamerarendszerrel kapcsolatos, valamint az általános adatkezelési tájékoztató megtalálható a közönségforgalmi portán és a jegypénztárakban is, ahol kérésre illetékes munkatársunk biztosítja a betekintés lehetőségét.

Egyebekben a jelen tájékoztató a honlapunkon az adatvédelem menüpont alatt található meg.