ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Cookie informations


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a vásárlók könyvében (panaszkönyvben) szereplő személyes adatok kezeléséről

 

Az adatkezelő adatai:

 • Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
 • székhely:1062 Budapest, Andrássy út 69.
 • képviseli: Ellinger Edina ügyvezető
 • weboldal: www.budapestbabszinhaz.hu
 • Központi telefon:+36 1 321 5200 8.00 és 18.00 óra között;
 • Központi fax: +36 1 461 5822;
 • Központi E-mail: titkarsag@budapestbabszinhaz.hu
 • adatvédelemi tisztviselő: Fekete-Zsila Andrea
 • Telefonszám: 06-1/461-5815
 • elérhetősége: e-mailen adatvedelem@budapestbabszinhaz.hu címen vagy postai úton a fenti székhely címen.

 

(a továbbiakban: a Társaság vagy adatkezelő)

 

Az adatkezelés célja:

- vásárlói (nézői) panaszok érdemi, hatékony, bizonyítható ügyintézése, az így folytatott levelezés, illetve egyén kommunikáció felhasználása esetleges hatósági eljárásban, vagy bármilyen igényérvényesítés során.

Az adatkezelés jogalapja:

- A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőnek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre, adatkezelés rövid leírása:

 • név,
 • e-mail cím vagy postai cím,
 • a panaszos (továbbiakban: érintett) által megadott további személyes adatok (ideértve különösen a vásárlók könyvében megadott adatokat, mint például bejelentés kelte, bejegyzés oka, egyéb észrevétel, továbbá a panaszos vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel a panaszos hozzánk fordult).

  Az adatkezelés a megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtétele mellett történik, biztosítva azt, hogy a személyes adatokhoz csak azok a személyek férhessenek hozzá, akik a panasz érdemi ügyintézésében részt vesznek. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A részletes szabályokat az adatkezelő Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

A vásárlók könyvének lapjait, amennyiben abba bejegyzés történik, a Társaság illetékes munkavállalója kitépi és lefűzi, és elzárt szekrényben tárolja.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon.

 

Az adatkezelés időtartama:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése értelmében a kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. Ezen adatmegőrzési határidő lejártát követően a Társaság a személyes adatokat megsemmisíti, kivéve, ha azzal kapcsolatosan polgári jogi érvényesítés van folyamatban. Utóbbi esetben a vonatkozó személyes adatokat és az azokat tartalmazó dokumentációt a Társaság a polgári jogi elévülési időn belül (jelenleg 5 év), illetve az eljárás jogerős lezárásáig őrzi.

 

A személyes adatok az alábbi személyek/szervezetek (adatfeldolgozók) számára kerülnek továbbításra:

A személyes adatok kizárólag az adatkezelő ügyvédjének, illetékes hatóságnak, bíróságnak és egyéb hivatalos szervnek kerülnek továbbításra.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.

 

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettet megilleti a tájékoztatás joga, amelynek keretében bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről.

Az érintettet megillető egyéb jogokról, azok ismertetéséről, gyakorlásának leírásáról részletes tájékoztatást az adatkezelő honlapján az adatvédelem menüpont alatt az adatkezelő általános adatkezelési tájékoztatójában itt olvashat: https://budapestbabszinhaz.hu/adatvedelem/.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérését, igényét írásban jelezheti e- mailen vagy postai úton a fent megadott adatvédelmi elérhetőségeken Fekete-Zsila Andrea adatvédelmi tisztviselőnél.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani. Erre vonatkozóan részletes tájékoztató szintén az adatkezelő honlapján olvasható az általános adatkezelési tájékoztatóban (linket ld. fent).

A jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő honlapján az adatvédelem menüpont alatt (https://budapestbabszinhaz.hu/adatvedelem/), továbbá a vásárlók könyve mellett (pénztárban, illetve nézőtéri felügyelőnél) kinyomtatott formában érhető el.