ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Adatkezelési tájékoztató

 

Színházunk a jelen adatkezelés tájékoztató kiadásával kívánja Önt arról tájékoztatni, hogy hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, illetve melyek az Ön személyes adatait érintő adatkezelésünkkel kapcsolatos legfontosabb szabályok, jogok, illetve információk.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban kitérünk az adatkezelések elveire, az adatbiztonsági alapokra, az érintettek, azaz az Önök adatkezelési jogaira, továbbá tájékoztatást adunk a Színház weboldalával kapcsolatos, illetve a Színház ügyfélkapcsolataira és üzleti kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezeléseire vonatkozóan.

Alapvetően az egyes adatfelvételeknél a konkrét adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy milyen adatkört, milyen célból hogyan és mennyi ideig kezel. A jelen tájékoztatóban egy általános tájékoztatást kívánunk nyújtani.

Az egyes adatkezelések, illetve adatvédelmi kérdések részletszabályait külön szabályzatokban foglaljuk össze. A Színház azon adatvédelmi szabályzatait, tájékoztatóit tesszük a weboldalunkon közzé, amelyek nem minősülnek belső szabályzatnak, tehát közvetlenül vonatkoznak olyan kívül álló személyekre, akik nem munkavállalók.

Színházunk mindent megtesz azért, hogy a rendelkezésére bocsátott, illetve általa felhasznált személyes adatokat biztonságosan és bizalmasan kezelje és bármilyen kérdés, panasz vagy észrevétel esetén állunk szíves rendelkezésükre a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

 

I. rész: Adatkezelési fogalmak, adatkezelő személye, adatvédelmi tisztviselő

1. Fogalmak

1.1.         “Adatvédelmi Jogszabályok”: alatt az összes adatvédelemmel, a magánélet védelmével és az információbiztonsággal kapcsolatos időről időre alkalmazandó jogszabályokat kell érteni, amely alatt különösen, de nem kizárólagosan az Általános Adatvédelmi Rendeletet (a továbbiakban: GDPR), azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, és minden nemzeti átültető, módosító vagy helyettesítő időröl-időre alkalmazandó jogszabályt, továbbá az információ önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell érteni; 

1.2.         Személyes Adat”: bármely olyan személyes adat, amelyet a vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályok ekként határoznak meg, így különösen a GDPR meghatározásában azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

1.3.         Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

1.4.         Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1.5.         „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

1.6.         „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

1.7.         „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.8.         „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

1.9.         „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

1.10.      „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

1.11.      „Adatvagyon leltár”: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

 

2. Az adatkezelő személye, adatvédelmi tisztviselő

2.1. Az Ön adatait adatkezelőként a

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 69.
Cg.: 01-09-963653
képviseli: Ellinger Edina ügyvezető igazgató
weboldal: https://budapestbabszinhaz.hu
Telefon:+36 1 321 5200 munkanapokon 10.00 óra és 16.00 óra között
E-mail: titkarsag@budapestbabszinhaz.hu

kezeli.

 

2.2. Adatvédelmi tisztviselő

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, bejelentése, problémája van, illetve ha gyakorolni kívánja a jelen tájékoztatóban lejjebb részletesen kifejtett tájékoztatási (hozzáférési), helyesbítési (kiegészítési), engedély visszavonási, törlési, kifogásolási, illetve az adatkezelés korlátozására vagy a hordozhatóságra vonatkozó jogait, kérjük, keresse adatvédelmi tisztviselőnket az alábbi elérhetőségeken:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
adatvédelmi tisztviselő
1062 Budapest Andrássy út 69.
E-mail cím: adatvedelem@budapestbabszinhaz.hu
Telefon: :+36 1 321 5200 munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között

 Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, értesítheti az illetékes felügyelő hatóságot, amely elérhetőségeit a jelen tájékoztatóban, az eljárási szabályok, panasz fejezet alatt találja meg.

 

II. rész: Adatkezelési elvek, adattárolás, adatbiztonság

 1. Adatkezelési elvek

 

A Színház a birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak az érintettek hozzájárulásában megadott, vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt célokra, a jelen adatvédelmi szabályzattal összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli, továbbá tárolja.

Amennyiben a Színház az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt adatokat, erről az érintettet előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa az érintettnek az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét.

A Színház csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat.  

A Színház gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról a mindenkori anyagi forrásaihoz mérten kialakított, technikai védelmi intézkedések alkalmazásával, annak érdekében, hogy minden tőle telhetőt megtegyen az általa kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználás megakadályozása érdekében.

A Színház kizárólag időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges.

Fentiekre tekintettel a Színház különösen az alábbi adatkezelési elveket alkalmazza:

 

1.1.         jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” a személyes adatok kezelését a Színház jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi;

1.2.         „célhoz kötöttség” a Színház személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból és a célokkal összeegyeztethető módon gyűjt, továbbá a személyes adatokat e célokkal összeegyeztethető módon kezeli;  

1.3.         „adattakarékosság” a Színház az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi, erre való tekintettel nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

1.4.         „pontosság” a Színház adatkezelése pontos és naprakész. A Színház minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

1.5.         „korlátozott tárolhatóság” a Színház a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre;

1.6.         integritás és bizalmas jelleg” a Színház megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet;

1.7.         „elszámoltathatóság” a Színház felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá azért, hogy igazolni tudja ezen megfelelést. Ennek értelmében a Színház gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A Színház a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés elősegítésére adatvédelmi tisztviselőt bíz meg.

 

2. Adattárolás

 A Színház az általa kezelt adatokat papír és elektronikus formában tárolja. A papír alapú adatok tárolása zárt iratszekrényben történik. Az elektronikus alapú adatok tárolása hozzáférési jelszóval és időkorlátos, jelszóval védett képernyőzáróval ellátott számítógépeken, adatfelhőben, szoftvereken és hardvereken történik.  

A közös munka megvalósítása érdekében kialakításra kerülnek ún. munkacsoportok, amelyeket e-mailes egyeztetés alapján a Színház rendszergazdája hoz létre. A csoportokhoz különböző jogosultságok rendelődnek, file betekintési, illetve szerkesztési jogokkal.

Az adatok tárolásának határideje különböző mértékű, igazodóan a mindenkori adatkezelési jogalapban foglalt határidőkhöz. Az adatok tárolására vonatkozóan konkrét adatokat az adatvagyon leltár tartalmazza.

  

3. Informatikai adatbiztonság

A Színház a GDPR rendelkezéseinek megfelelően garantálja az adatbiztonságot, így különösen a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Annak érdekében, hogy a Színház az általa kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizze, és megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazza:

      A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényben őrzi (így biztosítva azok bizalmas jellegét és épségét), amelyhez csak azok megismerésére jogosult rendelkezik hozzáféréssel;

      Szoftverek esetén külön, egyedi jelszóvédelemmel ellátott felhasználói fiókokat (jogosultságokat) állít be annak érdekében, hogy mindenki csak annyi és olyan adathoz férhessen hozzá, amelyre jogosult;

      Biztonsági mentések útján biztosítja, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek;

      Az adatokat, okiratokat Microsoft Office 365 rendszerben és a Microsoft Azure felhő alapú szolgáltatásában tárolja.

Az adatbiztonság részletszabályait a Színház adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

 

  

III. rész A Színház weboldalával kapcsolatos adatkezelés, ügyfélszolgálati, kapcsolatfelvételi adatkezelés

 

1. Cookie-k használata

 

1.1. Cookie-k meghatározása, felhasználási céljaik

 

A Színház weboldala (https://budapestbabszinhaz.hu) a felhasználó élmény növelése és a weboldal látogatói igényeinek jobb kiszolgálása érdekében cookie-kat használ. A cookie-k segítségével a Színház igyekszik weboldalának hatékonyságát növelni azáltal, hogy a weboldal látogatásait, illetve a rendszer használatát kielemzi.

A Színház kizárólag biztonságos, SSL kapcsolat alatt működő cookie-kat alkalmaz.

A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja, ezzel megkönnyítve a weboldal üzemeltetését és a weboldalt használó rendszerhasználatát. Amennyiben Ön a weboldalunkat látogatja, illetve a weboldalunk bizonyos szolgáltatásait igénybe veszi, az alábbi cookie-k települhetnek számítógépére, okostelefonjára, táblagépére vagy más internetes elérést lehetővé tevő eszközére:

 

A cookie-k számos hasznos célra használhatók. Így különösen, de nem kizárólagosan:

            A cookie-k megjegyezhetik bejelentkezési hitelesítő adatait, így nem kell azokat minden alkalommal megadnia a szolgáltatásba történő bejelentkezéshez;
           A cookie-k lehetővé teszik Színházunk és harmadik felek számára annak megállapítását, hogy szolgáltatásaink mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel láthatjuk, hogy a látogatók mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Az ilyen adatok tanulmányozásával könnyebben az igényekhez tudjuk igazítani a szolgáltatásokat;
           A cookie-knak köszönhetően Színházunk és harmadik felek releváns tartalmakat és hirdetéseket tudnak biztosítani az adott felhasználó számára, mivel a cookie-k adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja szolgáltatásainkat, valamint egyéb webhelyeket és alkalmazásokat.

 

1.2. A Színház weboldalán használt különböző cookie-k

 

1.2.1. felugró ablak cookie

A felugró ablak cookie a weboldalon, akkor jelenik meg, ha Ön azt először nyitja meg, illetve addíg, amíg a felugró ablakot le nem zárja. Ez a felugró ablak figyelmezteti Önt arra a tényre, hogy a weboldalunk a felhasználói élmény növelése érdekében cookie-kat használ.

 

1.2.2. Egy munkamenetre szóló cookiek (session cookiek)

A rendszer használatának megkönnyítése érdekében egy munkamenetre szóló (ún. session) cookie-t alkalmazunk, amely az Ön böngészője bezárásával törlődik. Ha belép a rendszerbe és becsukja az oldalt, de a böngészőt nem, majd visszatér az oldalra, újfent belépve találja magát.

 

1.2.3. Böngésző cookie

 

A tartósan elhelyezett böngésző cookie az Ön eszközének merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie alábbiakban meghatározott időtartamának lejártáig. A böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata. Be tudja továbbá állítani azt is, hogy cookie érkezésekor értesítés jelenjen meg. A böngészők nem egyformák, az adott program „Súgó” menüjében nézhet utána, hogy miként módosíthatók a cookie-beállítások. Az eszköz operációs rendszere további cookie-vezérlőkkel is rendelkezhet.

 

Minden egyes böngészőben (Explorer, Mozilla, Chrome, Safari stb.) illetve végfelhasználói készüléken (ha több gépet használ) külön-külön tudja a cookie-kat törölni, illetve letiltani.

 

A cookie beállításokról az alábbi oldalakon talál részletes leírást:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/

 

1.2.4. Hirdetési cookie-k

Lehetővé teszik számunkra és gondosan megválogatott partnereink számára, hogy hirdetéseket juttassanak el Önhöz, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön beleegyezése esetén közvetlenül felvegyék Önnel a kapcsolatot az érdeklődési körének megfelelő témákban, például olyan eseményekre vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket Ön megtekintett a webhelyünkön. Kereskedőpartnereink számára egyebek között például a Google remarketing címkéinek használatával tesszük lehetővé, hogy az Ön által a webhelyünkön megtekintett termékeket hirdessék. A Google remarketing címkéinek működéséről ide kattintva találhat további információkat: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.

Webhelyünkön harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmai is megjelenhetnek, és ily módon harmadik felek cookie-jai kerülhetnek a merevlemezére vagy a böngészőjébe. Az ilyen cookie-k mentését nem ellenőrizzük. További információkért tekintse meg az adott harmadik fél adatvédelmi irányelveit.

 

1.3. Egyéb helyi tároló

Színházunk bizonyos harmadik felekkel együtt a szolgáltatásainkkal összefüggésben a helyi tárolási technológiák egyéb fajtáit is használhatja, például a Local Shared Objects (más néven „Flash cookie”) és a HTML5 helyi tárolót. Ezek a technológiák annyiban hasonlítanak a fent tárgyalt cookie-khoz, hogy az eszközre vannak mentve, és adatok tárolhatók bennük a felhasználó tevékenységéről és beállításairól. E technológiák azonban más részeit használhatják az eszköznek, mint a normál cookie-k, ezért nem feltétlenül szabályozhatók a szokásos böngészőeszközökkel és -beállításokkal. A Flash cookie-kban tárolt adatok letiltásával vagy törlésével kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

 

1.4. Milyen külső szolgáltatók cookie-ja települhet még az Ön eszközére – adatgyűjtők és vagy pixelek, beépülő modulok 

Külső webanalitikai társaságokat (Google Inc. Facebook Inc.) veszünk igénybe annak érdekében, hogy a honlap látogatottságát mérjük és egyéb webanalitikai adatokat kapjunk, továbbá, hogy növeljük az Ecosim hirdetési tevékenységének hatékonyságát. Ezen társaságok az üzemeltetőtől függetlenül végzik tevékenységük a Google Analytics (https://www.google.hu/analytics/), a Google Adword (https://adwords.google.com/intl/hu_hu/home/) és a Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/help/651294705016616) szolgáltatások keretében.

A Google Inc. cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ böngészője vagy eszköze azonosításához az adatok gyűjtésére és tárolására. Arról, hogy a Google Inc. milyen adatokat gyűjt és hogyan és meddig használja az adatait a Google Analytics és Google Adwords szolgáltatások során a Google Adatvédelmi irányelveiben olvashat: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy/?fg=1

A Facebook Inc. Facebook Pixel szolgáltatással kapcsolatos adatkezeléséről és cookie alkalmazásáról az alábbi weboldalon tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ezen ún. harmadik feles sütik (third party cookie) ugyan a rendszer megtekintésekor, de nem az üzemeltető (al)domainjéről, hanem a Google vagy Facebook domainjéről tölti le a böngészőjét. A Google és a Facebook ezen cookie-k segítségével akár nyomon is tudják kísérni a webhasználatát, be tudják azonosítani egyéb weboldalakon is, sőt érdeklődési körön alapuló reklámot tehetnek az Ön számára elérhetővé más weboldalakon. Ezen külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k tiltása, törlése nem érinti a Színház rendszerének használhatóságát.

 Az online tartalomba, videóba és e-mailbe ágyazható adatgyűjtők és pixelek lehetővé tehetik az adott szerver számára bizonyos típusú adatok olvasását az eszközről, az egyes tartalmak, e-mail-üzenetek, illetve az adatgyűjtő vagy pixel megtekintése idejének és dátumának megállapítását, valamint az eszköz IP-címének megismerését. Színházunk és bizonyos harmadik felek különféle célokra használnak adatgyűjtőket és pixeleket, ideértve a szolgáltatásaink használatának elemzését és (a cookie-kkal együtt) a felhasználó számára relevánsabb tartalom és hirdetések biztosítását.

A szolgáltatásainkhoz történő hozzáférésekor és azok használatakor – a szolgáltató harmadik felek által biztosított webhelyek kivételével – külön beleegyezését kérjük ahhoz, hogy cookie-kat (beleértve az egyéb helyi tárolási technológiákat, adatgyűjtőket, pixeleket és egyéb információkat) tároljunk az eszközein. Külön beleegyezését fogjuk kérni ahhoz, hogy hozzáférhessünk, illetve a fent említett harmadik felek hozzáférhessenek ezekhez a cookie-khoz (beleértve a helyi tárolási technológiákat, adatgyűjtőket, pixeleket és információkat). Ha nem fogadja el a cookie-kat, ez befolyásolhatja a webhelyünk, illetve szolgáltatásaink nyújtotta élményt. További információkkal a külön beleegyezés kérésekor szolgálunk.

Szolgáltatásaink közösségi hálózatok beépülő moduljait is használják (a továbbiakban: „Beépülő modulok”). Beépülő modult tartalmazó szolgáltatás használatakor eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra nincs befolyásunk. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti szolgáltatásaink használatát. Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Kérjük, ezt vegye figyelembe szolgáltatásaink használatakor.

Az alábbiakban információkat találhat a szolgáltatásainkban használt Beépülő modulok közösségi hálózati szolgáltatóiról (a továbbiakban: „Szolgáltatók”):

A szolgáltatásokban használt beépülő modulok Szolgáltatói

Amennyiben az alábbi közösségi hálózatok közül egynek vagy többnek a tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt tagsági adatait a szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.

Facebook

Adatkezelő: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen találhat.


Google+

Adatkezelő: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”). További információkat a Google adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy/?fg=1 címen találhat.


LinkedIn

Adatkezelő: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (a továbbiakban: „LinkedIn”). További információkat a LinkedIn adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv címen találhat.


Twitter

Adatkezelő: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (a továbbiakban: „Twitter”). További információkat a Twitter adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://twitter.com/privacy

 

2. Szervernaplózás

Színházunk 30 napig őrzi a webanalitikát, az alábbi célokból:

      külső behatolásokat szűrése

      hibakereséseket

      visszaéléseket megakadályozása

 

Fenti célok érdekében Színházunk a weboldal működését folyamatosan naplózza és 30 napot követően töröljük a következő adatokat:

      IP cím,

      dátum,

      időpont,

      böngésző,

      operációs rendszer adatai,

      mely aloldalakat kereste fel,

      honnan érkezett az oldalra.

 

3. Ügyfélszolgálati adatkezelés

 Az alábbi e-mail címekre beérkező:

Szervezés, jegyértékesítés: szervezes@budapestbabszinhaz.hu
Művészeti vezetés: titkarsag@budapestbabszinhaz.hu
Sajtó: sajto@budapestbabszinhaz.hu
Gazdasági Hivatal: bbgh@budapestbabszinhaz.hu
Mozgató program: mozgato@budapestbabszinhaz.hu

továbbá az alábbi telefonszámokon felvett, illetve lenti faxszámra beérkező ügyfélszolgálati megkeresések

 

Jegypénztár

Nyitvatartás: minden nap 9 órától 18 óráig

■ Jegyinformáció: +36 1 342-2702

 Szervezés és csoportos jegyfoglalás

Nyitvatartás: hétköznap 10 órától 18 óráig

■ +36 1 461-5090

 Központi telefon

■ +36 1 321-5200 8 órától 16.00 óráig

során begyűjtött személyes adatokat azok a munkavállalók kezelik megfelelő hozzáférési jogosultságokkal, akiknek a munkakörét érinti az ügyfélszolgálati megkeresés.

Ha jegy-, illetve bérletvásárlással kapcsolatosan, vagy bármilyen szolgáltatásunk igénybevétele során kérdése, problémája, illetve panasza van, és azt telefonos ügyintézés útján kívánja elintézni, akkor telefonon személyes adatokat gyűjtünk be Öntől, amilyen pl. a neve, az e-mail címe, lakcíme és telefonos (vezetékes és/vagy mobil szám) elérhetősége. A felsorolt személyes adatokon felül az Ön birtokában lévő jeggyel, illetve bérlettel vagy egyéb ügyfélszolgálati üggyel, problémával kapcsolatos adatokat, a vonatkozó ügy körülményeit is rögzítjük, továbbá a beszélgetés dátumát és időpontját is. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy segítséget nyújtsunk az Ön számára a szóban forgó ügyével kapcsolatosan.

 

E-mail útján érkező megkeresés esetén az alábbi személyes adatokat kezeljük:

           név,
           e-mail cím,
           az Ön által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult).

 

Postai úton küldött levél esetén az alábbi személyes adatokat rögzítjük:
           feladó neve,
           címe,
           levél kézbesítésének dátuma,
           Ön által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult).

 

Az ügyfélszolgálati ügyintézés során adatkezelésünk jogalapja Színházunk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), amely arra vezethető vissza, hogy kérdéseit meg tudjuk válaszolni, ügyének elintézésében, illetve igényének érvényesítéshez az Ön által megadott adatokat fel tudjuk használni. Amennyiben Önnek fogyasztói panasza van, adatkezelésünket a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapozza meg (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

 Adatait ügyének elintézéséig, vagy a polgári jogi elévülési időn belül, azaz az ügy kezdetétől számított 5 évig, őrizzük meg.

 

4. Szerződéses kapcsolattartói adatkezelés 

Szerződéses kapcsolattartói adatok kezelése körében azoknak a személyeknek kezeljük azon személyes adatait, amelyek vagy nyilvánosak (pl. weboldalon közzé lettek téve), vagy amelyekhez az ügyfeleinktől jutunk hozzá (pl. névjegykártyán, szerződésben).

A kezelt adatok köre:
név
beosztás
munkahelyi (céges) cím, kivéve természetes személy
munkahelyi (céges) telefonszám (vezetékes és/vagy mobil), kivéve természetes személy
munkahelyi (céges) e-mail cím, kivéve természetes személy
munkahelyi (céges) fax szám, kivéve természetes személy.

Ha természetes személy a szerződő fél akkor nem munkahelyi, illetve céges adatokat kezelünk, hanem azokat az adatokat, amelyeket a természetes személy szerződéskötéssel kapcsolatosan részünkre megad, ezek lehetnek tehát privát személyes adatok is(lakcím, privát telefonszám, email cím, fax szám).

A szerződéses kapcsolattartói adatok kezelésének jogalapja:

- természetes személyekkel vagy egyéni vállalkozókkal kötött szerződés esetén, ha a szerződéskötő fél a kapcsolattartó is, akkor a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja);

- egyéb jogalanyokkal kötött szerződések esetén a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja);

-  saját munkavállalók esetén a munkaszerződés teljesítése.

Az így kezelt személyes adatokat semmilyen formában nem adjuk át harmadik személyeknek, illetve nem tesszük azokat hozzáférhetővé, ide nem értve a hatósági, bírósági, stb megkereséseket, amelyek esetében jogszabály kötelez az adatkiadásra.

A szerződéses kapcsolattartói adatkezelés keretein belül a jelen tájékoztató alapján biztosítjuk az érintetti jogokat.

 Az adatkezelés határideje: szerződéses kapcsolattartói adatokat a vonatkozó szerződés hatálya alatt, illetve azt követően a vonatkozó szerződés megszűnésétől számított mindenkori adó elévülési határidő lejártáig őrizzük meg, amely a jelen tájékoztató kiadása időpontjában 8 év.

 

5. Média (sajtó) kapcsolattartói adatkezelés

Média (sajtó) kapcsolattartó adatkezelés körében az alábbi személyek adatait kezeljük:

szabadúszó vagy alkalmazott újságírók, fotósok;

-       kiadók, szerkesztőségek, produkciós stábok szakmai alkalmazottai;

-       egyéb személyeknek, akinek szakmai feladata a közönség tájékoztatása, hírek, fotók médiában történő megjelentetése, közönség részére történő eljuttatása.

 

A fent körülírt személyek alábbi személyes adatait kezeljük:

név;

-       telefonszám;

-       e-mail cím;

-       aktuális médiakapcsolat (azaz melyik médiával áll kapcsolatban).

Az adatkezelés célja, hogy előadásainkkal, rendezvényeinkkel, programjainkkal, illetve színházi híreinkkel, akcióinkkal, nyereményjátékainkkal kapcsolatosan média megjelenést biztosítsunk. A média megjelenésekkel célunk a Színház alapfeladatának, a bábszínházi kulturális tevékenységének az ellátása, a Színház programjainak népszerűsítése és minél szélesebb körben való ismertté tétele. 

 A fenti adatokat vagy közvetlenül az érintettektől vagy egyéb nyilvános forrásból szerezzük meg.

 Az adatkezelés jogalapja a Színház jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

 Az adatkezelés határideje: az érintett személyes adatait töröljük, ha azt az érintett kéri, vagy ha az adatkezelés ellen tiltakozik, illetve, ha tudomásunkra jut, hogy az érintett felhagyott a sajtós (média kapcsolattartói) tevékenységgel.

 

6. Hírlevél

A hírlevél szolgáltatásunk keretében kizárólag az érintettek hozzájárulásán alapuló adatkezelést valósítunk meg, biztosítva az érintetteknek a hozzájárulás bármikori és egyszerű visszavonását, továbbá az érintetti jogok jelen tájékoztató szerinti gyakorlását.

Az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a regisztráció törléséig tároljuk.

A hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatkezelési információkat a hírlevél adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely az alábbi link alatt olvasható: https://budapestbabszinhaz.hu/budapest-babszinhaz-hirlevel-adatkezelesi-20181026-tol.pdf .

 

 IV. rész Az érintett jogai és azok érvényesítése, ügyintézési határidő

 

1. Az érintett jogai

 A Színház a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbi jogokat biztosítja az érintettek számára:

 

1.1. Tájékoztatáshoz való jog

 A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. A Színház tájékoztatási kötelezettségének tömör, világos, érthető és könnyen hozzáférhető formában, közérthető fogalmazással tesz eleget.

 Az információkat tájékoztatási kötelezettségének elsősorban írásban – ideértve az elektronikus utat is – tesz eleget.

 

1.1.1. Tájékoztatás az érintett kérésére 

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon – azaz nem szóban – az érintett igazolta a személyazonosságát.

A Színház indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Színház a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A postán elküldött megkeresésekre a Színház postai úton válaszol.

A tájékoztatást és intézkedést a Színház díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Színház, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)         észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b)         megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Színházat terheli.

 

1.1.2. Kötelező tájékoztatás

Amennyiben a Színház az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen az ügyfeleket), úgy a Színház mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

a)         a Színház képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b)         az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c)         a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d)         a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Színház vagy harmadik fél jogos érdekei;
e)         adott esetben a személyes adatok címzettjei;
f)          adott esetben annak ténye, hogy a Színház harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a Színház a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a)         a személyes adatok tárolásának időtartamáról

b)         az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Színháztól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c)         a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)         a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

e)         arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 Ha a Színház a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és a fent említett minden releváns kiegészítő információról.

 A Színház a kötelező tájékoztatásnak a jelen adatkezelési tájékoztató honlapján történő közzétételével tesz eleget.

 

1.2. Hozzáférés joga 

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a Színháztól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)         az adatkezelés céljai;
b)         az érintett személyes adatok kategóriái;
c)         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Színház közölte vagy közölni fogja;
d)         adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e)         az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Színháztól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)          a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)         ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)         az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 A Színház az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

 Az érintett által kért további másolatokért a Színház az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét a Színház az alábbiak szerint szabja meg:

 A másolatkészítés díja:

A4 lapméretben: 15 Ft + ÁFA/oldal
A3 lapméretben 20 Ft + ÁFA/oldal

Amennyiben elektronikus formában kérik az adatokat, a CD díja 900 Ft + ÁFA/db

Adatbázisokból történő lekérdezések díja 60 Ft+ ÁFA/perc.

 

1.3. Helyesbítéshez (kiegészítéshez) való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

A Színház, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

 A Színház indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelési jogalapok esetében;
d)         a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e)         a személyes adatokat a Színházra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 Az érintett törlési kérelmének a Színház nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Színházra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

 Amennyiben a Színházhoz törlési kérelem érkezik, a Színház első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a Színház a következő intézkedéseket teheti meg:

- elkérheti az érintett és a Színház között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte),
- elkérheti az érintett számára a Színház által kiállított irat azonosítószámát,
- kérheti az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (a Színház azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

Amennyiben a Színháznak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

A Színház a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a Színház képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

a)         az érintett nevét
b)         a törölt személyes adattípust
c)         a törlés időpontját.

 A Színház tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

 Amennyiben hozzájáruláson alapul az adatkezelés az érintett jogosult hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait – egyéb jogalap hiányában – a Színház törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

1.5. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

A színház az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Színház ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b)         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)         a Színháznak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)         az érintett közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Színház jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 A Színház tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

 

1.6. Tiltakozás

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

A Színház az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

1.7. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

A Színház biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a Színház számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 

2. Panasz, közös eljárási szabályok

 

2.1. Panasz

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panaszát legkésőbb 30 napon belül a Színház kivizsgálja. Kérjük, hogy panaszát az alábbi elérhetőségeken tegye meg:

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
adatvédelmi tisztviselő
székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 69.
E-mail cím: adatvedelem@budapestbabszinhaz.hu
Telefon: :+36 1 321 5200 munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között

Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy panaszával elsősorban írásban (e-mailen vagy postai úton) forduljon hozzánk. Az írásbeli forma mind az Ön, mind a mi érdekeinket szolgálja, mivel a megkeresés ügyintézésének menete így könnyebben bizonyítható, illetve személyazonosságának igazolása is könnyebben megoldható. Ha mégis telefonon kíván minket megkeresni, a fenti telefonszámon azt megteheti. 

Egyebekben lehetősége van az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken:

 postai cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu,
telefonszám: +36-1-3911400
képviselő: elnök: dr. Péterfalvi Attila
weboldal: www.naih.hu

A panasszal kapcsolatos adatkezelésekre az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét és az adatkezelés határidejét tekintve az ügyfélszolgálati adatkezelésnél írtakat kell megfelelően alkalmazni (ld. jelen tájékoztató III. rész. 3. pont alatt).

 

2.2. Közös eljárási szabályok

Kérjük, hogy megkeresésében a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét adja meg. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Színház jogosult további azonosító adatokat bekérni.

A kérelmét igyekszünk a lehető leghamarabb érdemben elintézni. Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet szükség esetén a Színház jogosult további 60 nappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küld Önnek, mint kérelmezőnek, illetve panaszosnak, legkésőbb a megkeresésétől számított 30 napon belül.

A Színház írásban válaszol a megkeresésekre, abban az formában, ahogy érkezett, azaz postai megkeresésre postai úton, e-mailes megkeresésre e-mail formájában, kivéve, ha a megkereső megkeresésében kifejezetten másképp rendelkezik.

Kérjük, hogy lehetőség szerint írásban keresse meg színházunkat. A szóbeli tájékoztatás jogát, kérjük, csak akkor gyakorolja, ha más módon nem tud minket megkeresni, tekintettel arra, hogy az írásbeliség bizonyíthatósága mind az Ön, mint a Színház érdekeit védi.

A megalapozott kérelmeket a Színház díjmentesen teljesíti. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, a Színház jogosult ésszerű összegű díjat felszámítani, vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni. (Vonatkozó díjszabásunkat lásd fent IV/1.2. másolat készítés díja címszó alatt).

 

3. Közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok

A Színház a közérdekű adatok, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerését a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között biztosítja. Ennek szabályait a Színház ”A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésének rendje” elnevezésű szabályzatában fekteti le, amely a Színház weboldalán az alábbi linken érhető el:

https://budapestbabszinhaz.hu/kozerdeku_adatok/37-a-kozerdeku-adatok-megismeresenek-rendjere-vonatkozo-tajekoztato

 

 

V. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása, adatvédelmi incidensek, adatfeldolgozók

1. Adatkezelés tevékenységek nyilvántartása 

A Színház az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

A Színház a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

a)         érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a Színház által adott válaszok nyilvántartása;
b)         hatósági megkeresések és az arra a Színház által adott válaszok nyilvántartása;
d)         adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása;
e)         ügyfelek nyilvántartása;
f)          marketing célú megkeresések nyilvántartása;
g)         munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása;
h)         munkaerő-felvétel nyilvántartása;
i)          adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

 

A Színház a felelősségébe tartozóan végzett, a fentiekben meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

 a)         a Színház neve és elérhetősége, valamint képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
b)         az adatkezelés céljai;
c)         az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d)         olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják
e)         adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;
f)          ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g)         ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

A Színház adatfeldolgozóként nem végez tevékenységet, így adatfeldolgozó nyilvántartást nem vezet.

A nyilvántartásokat a Színház írásban vezeti, papír alapon vagy elektronikus formátumban.

 

2. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak.

 Adatvédelmi incidens esetén a Színház a GDPR előírásainak megfelelően eljárva, az adott incidens hatásait és kockázatait egy az adatvédelmi tisztviselő által összehívott stáb segítségével értékeli ki és teszi meg az elhárításhoz, adott esetben hatósági bejelentéshez, illetve érintteti értesítéshez szükséges lépéseket. Az adatvédelmi incidens kezeléséről a Színház külön belső incidenskezelési szabályzattal rendelkezik.

 

3. Adatkezelők, adatfeldolgozók

A Színház ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataikat az alábbi szolgáltatókkal együtt kezeli, amelyek vagy adatkezelőként, vagy adatfeldolgozóként kezelik az érintettek személyes adatait az alábbi célokból, a Színházzal között szerződések alapján:

 

3.1. InterTicket Kft.:

 A Színház a jegyek, a bérletek (egyéni és csoportos), valamint ajándékkáryták, kedvezménykártyák és ajándékutalványok online értékesítését az InterTicket Kft.-n keresztül bonyolítja. Ebből kifolyólag az InterTicket Kft. szükségszerűen adatkezelői minőségben kezeli a vásárló magánszemélyek vásárlással, számlázással és kifizetéssel kapcsolatos személyes adatait. Az InterTicket Kft. adatai:

INTERTICKET KFT.
székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.
cégjegyzékszáma: 01-09-736766
adószáma: 10384709-2-41
képviseli: Jobbágy Ervin ügyvezető
weboldal: www.jegy.hu

Az IntertTicket adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken található meg, amely egyúttal az InterTicket Kft. egyéb adatait is tartalmazza (pl. panaszkezelés helye és elérhetőségei, adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei):

https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-szabalyzat

 

3.2. Külső szakértők:

 A Színház az általa megbízott ügyvédeknek, könyvvizsgálónak továbbítja még azokat a személyes adatokat, amelyek az adott könyvvizsgálói, ügyvédi feladat elvégzéséhez szükségesek. A Színház e külső szakértőkkel mind a szakmai titoktartás szabályok, mind a megfelelő szerződéses jogalap alapján biztosítja, hogy az adott személyes adatok felhasználása a GDPR előírásaival összhangban történjen meg.

 

3.3. A hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelésekben adatfeldolgozóként az alábbi cégek vesznek részt:

Nexodot Informatikai és Szolgáltató Kft. – honlap üzemeltető cég
Székhely: 1162 Budapest, János utca 26.
Levelezési cím: 1162 Budapest, János utca 26.
Cégjegyzékszám: 01-09-674216
képviseli: Horváth Zsolt ügyvezető
weboldal: http://www.nexodot.hu/
Telefon: +36 20 511 4770
E-mail: info@nexodot.hu

 

Színházunk a hírlevél küldéshez a MailChimp hírlevélküldő alkalmazást veszi igénybe. Ezt az alábbi cég üzemelteti:

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
E-mail kapcsolatfelvétel: https://mailchimp.com/contact/
A MailChimp adatkezelésére vonatkozó tájékoztatója itt olvasható angol nyelven:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

VI. rész Időbeli hatály, tájékoztató módosítása


1. Időbeli hatály

A jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és annak hatálya visszavonásig tart.

 

2. Tájékoztató módosítása

A jelen tájékoztatót Színházunk bármikor módosíthatja.
Abban az esetben, ha a jelen tájékoztatót jelentősen módosítjuk, arról a weboldalunkon külön tájékoztatást nyújtunk.